Gepatenteerde extractiemethode

In meer dan +1.200 winkels in Nederland

Beoordeeld met 5/5

LAYV Algemene Voorwaarden

Inleiding layv algemene voorwaarden

1.1 De Layv algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website.

1.2 Door onze website te gebruiken, accepteert u deze voorwaarden volledig; dienovereenkomstig, als u het niet eens bent met de Layv algemene voorwaarden of een deel van deze algemene voorwaarden, mag u onze website niet gebruiken.

1.3 Als u zich registreert bij onze website, materiaal op onze website plaatst, artikelen bestelt in onze webshop of een van onze website diensten gebruikt, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

1.4 U moet minimaal 12 jaar oud zijn om onze website te gebruiken; door onze website te gebruiken of akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, garandeert en verklaart u ons dat u ten minste 12 jaar oud bent.

1.5 Onze website maakt gebruik van cookies; door onze website te gebruiken of akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacy- en cookiebeleid.

LAYV®

2.1 Dit document is gemaakt om te worden gebruikt voor LAYV.co en haar dochterondernemingen.

Copyrightvermelding

3.1 Copyright © 2023 LAYV B.V.

3.2 Behoudens de uitdrukkelijke bepalingen van de Layv algemene voorwaarden:

a) bezitten wij, samen met onze licentiegevers, alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website; en
b) alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website zijn voorbehouden.

Licentie om website te gebruiken

4.1 U mag:

a) pagina’s van onze website bekijken in een webbrowser;
b) pagina’s van onze website downloaden voor caching in een webbrowser;
c) pagina’s van onze website afdrukken;
d) audio- en videobestanden van onze website streamen;
e) onze websitediensten gebruiken door middel van een webbrowser, met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

4.2 Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door Paragraaf 4.1 of de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, mag u geen materiaal van onze website downloaden of dergelijk materiaal op uw computer opslaan.

4.3 U mag onze website alleen gebruiken voor uw eigen persoonlijke en zakelijke doeleinden en u mag onze website niet voor andere doeleinden gebruiken.

4.4 Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze algemene voorwaarden, mag u geen materiaal op onze website bewerken of anderszins wijzigen.

4.5 Tenzij u de relevante rechten op het materiaal bezit of beheert, mag u niet:

a) materiaal van onze website opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website);
b) materiaal van onze website verkopen, verhuren of in sublicentie geven;
c) materiaal van onze website in het openbaar tonen;
d) materiaal van onze website gebruiken voor commerciële doeleinden; of
e) materiaal van onze website herdistribueren.

4.6 Niettegenstaande Sectie 4.5, mag u onze nieuwsbrief in gedrukte en elektronische vorm herdistribueren naar elke persoon.

4.7 We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot delen van onze website, of zelfs onze hele website, te beperken; u mag geen toegang beperkingsmaatregelen op onze website omzeilen of omzeilen, of proberen te omzeilen of omzeilen.

Aanvaardbaar gebruik

5.1 U mag:

a) onze website op geen enkele manier gebruiken of enige actie ondernemen die schade aan de website veroorzaakt of kan veroorzaken of de prestaties, beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website aantast;
b) onze website gebruiken op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit;
c) onze website gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of distribueren van materiaal dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) spyware, computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, keystroke-loggers, rootkits of andere kwaadaardige computersoftware;
d) het uitvoeren van systematische of geautomatiseerde gegevensverzameling activiteiten (inclusief maar niet beperkt tot scraping, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling) op of in verband met onze website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
e) toegang krijgen tot of anderszins interactie hebben met onze website met behulp van een robot, spider of andere geautomatiseerde middelen, behalve voor het indexeren van zoekmachines;
f) de richtlijnen schenden die zijn uiteengezet in het robots.txt-bestand voor onze website; of
g) gegevens die via onze website zijn verzameld gebruiken voor direct marketingactiviteiten (inclusief maar niet beperkt tot e-mailmarketing, sms-marketing, telemarketing en direct mailing).

5.2 U mag de via onze website verzamelde gegevens niet gebruiken om contact op te nemen met personen, bedrijven of andere personen of entiteiten.

5.3 U moet ervoor zorgen dat alle informatie die u ons verstrekt via onze website, of met betrekking tot onze website, [waar, nauwkeurig, actueel, volledig en niet-misleidend] is.

Registratie en rekeningen

6.1 Om in aanmerking te komen voor een rekening op onze website onder deze sectie 6, moet u ingezetene of gelegen zijn in Europa.

6.2 U kunt zich registreren voor een account bij onze website door het account registratieformulier op onze website in te vullen en in te dienen en op de verificatielink te klikken in de e-mail die de website u zal sturen.

6.3 U mag geen enkele andere persoon toestaan ​​uw account te gebruiken om toegang te krijgen tot de website.

6.4 U moet ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen als u zich bewust wordt van ongeoorloofd gebruik van uw account.

6.5 U mag de account van een andere persoon niet gebruiken om toegang te krijgen tot de website, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming van die persoon hebt om dit te doen.

Gebruiker Inloggegevens

7.1 Als u zich registreert voor een account op onze website, zullen wij u voorzien van OF u wordt gevraagd om een ​​gebruikers-ID en wachtwoord te kiezen.

7.2 Uw gebruikers-ID mag niet misleidend zijn en moet voldoen aan de inhoud regels zoals uiteengezet in sectie 10; u mag uw account of gebruikers-ID niet gebruiken voor of in verband met de imitatie van een persoon.

7.3 U dient uw wachtwoord geheim te houden.

7.4 U dient ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als u kennis krijgt van enige bekendmaking van uw wachtwoord.

7.5 U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten op onze website die voortkomen uit het niet vertrouwelijk houden van uw wachtwoord, en u kunt aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die voortkomen uit een dergelijke storing.

Annulering en opschorting van account

8.1 We kunnen:

a) uw account opschorten;
b) uw account annuleren; en/of
c) uw accountgegevens

te allen tijde naar eigen goeddunken bewerken zonder kennisgeving of uitleg.

8.2 U kunt uw account op onze website opzeggen via uw account controlepaneel op de website.

Uw inhoud: licentie

9.1 In de Layv algemene voorwaarden betekent “uw inhoud” alle werken en materialen (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal, audiovisueel materiaal, scripts, software en bestanden) die die u bij ons of onze website indient voor opslag of publicatie op, verwerking door of verzending via onze website.

9.2 U verleent ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw inhoud te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in bestaande of toekomstige media OF uw inhoud te reproduceren, op te slaan en te publiceren op en met betrekking tot deze website en een eventuele vervolg website OF uw inhoud op en in verband met deze website reproduceren, opslaan en, met uw specifieke toestemming, publiceren.

9.3 U verleent ons het recht om de rechten die zijn gelicentieerd onder Sectie 9.2 in sublicentie te geven.

9.4 U verleent ons het recht om een vordering in te stellen wegens inbreuk op de rechten die zijn verleend onder Sectie 9.2.
9.5 U doet hierbij afstand van al uw morele rechten op uw inhoud voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving; en u garandeert en verklaart dat van alle andere morele rechten op uw inhoud afstand is gedaan voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

9.6 U mag uw inhoud bewerken voor zover toegestaan met behulp van de bewerking functionaliteit die beschikbaar is op onze website.

9.7 Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten onder deze algemene voorwaarden, kunnen wij, als u enige bepaling van deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze schendt, of als wij redelijkerwijs vermoeden dat u deze voorwaarden op enigerlei wijze hebt geschonden, verwijderen, de publicatie ongedaan maken of bewerk een of meer van uw inhoud.

Uw inhoud: regels

10.1 U garandeert en verklaart dat uw inhoud zal voldoen aan de Layv algemene voorwaarden.

10.2 Uw inhoud mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van een person en mag geen aanleiding kunnen geven tot juridische stappen tegen een persoon (in elk geval in elk rechtsgebied
onder eke toepasselijke wetgeving).

10.3 Uw inhoud, en het gebruik van uw inhoud door on in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, mag niet:

a) lasterlijk of kwaadwillig onjuist zijn;
b) obsceen of onfatsoenlijk zijn;
c) inbreuk maken op enig auteursrecht, moreel recht, databankrecht, handelsmerkrecht, modelrecht, passer recht of ander intellectueel eigendomsrecht;
d) inbreuk maken op enig recht op vertrouwen, recht op privacy of recht op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming;

e) nalatig advies vormen of een nalatige verklaring bevatten;
f) een aansporing tot het plegen van misdrijf vormen [, instructies voor het plegen van een misdrijf of de bevordering criminele activiteiten];
g) in minachting zijn van een rechtbank, of in strijd zijn met een gerechtelijk bevel;
h) in strijd zijn met de wetgeving inzake raciale of religieuze haat of discriminatie;
i) godslasterlijk zijn;
j) in strijd zijn met de wetgeving inzake officiële geheimen;
k) in strijd zijn met een contractuele verplichting jegens een persoon;
l) geweld op expliciete, grafische of gratuite manier af te beelden;
m) pornografisch, onzedelijk, suggestief of seksueel expliciet zijn;
n) onwaar, onwaar, onnauwkeurig of misleidend zijn;
o) bestaan uit of bevatten instructies, advies of andere informatie waarop kan worden gereageerd en die, indien opgevolgd, ziekte, letsel of overlijden, of enig ander verlies of schade kan veroorzaken;
p) spam vormen;
q) [aanstootgevend, bedrieglijk, frauduleus, bedreigend, beledigend, intimiderend, asocial, dreigend, hatelijk, discriminerend of opruiend zijn; of
r) ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken bij een persoon.

Beperkte garanties

11.1 Wij garanderen of vertegenwoordigen niet:

a) de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die op one website word gepubliceerd;
b) dat het materiaal op de website up-to-date is; of
c) dat de website of een dienst op de website beschikbaar blijft.

11.2 We behouden ons het recht voor om een of al onze websites diensten stop te zetten of te wijzigen, en om te stoppen met het publiceren van onze website, op elk moment naar eigen goeddunken zonder kennisgeving of uitleg; en
behalve voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze algemene voorwaarden, hebt u geen recht op enige vergoeding of andere betaling bij het stopzetten of wijzigen van enige website service, of als we stoppen met het publiceren
van de website.

11.3 Voor zover maximal toegestaan door de toepasselijke wetgeving en behoudens Sectie 12.1, sluiten we alle verklaringen en garanties uit met betrekking tot het onderwerp van deze algemene voorwaarden, onze website en het
gebruik van onze website.

Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

12.1 Niets in deze layv algemene voorwaarden zal:
a) enige aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg nalatigheid beperken of uitsluiten;
b) enige aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken te beperken of uit te sluiten;
c) aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving;
d) alle aansprakelijkheden uitsluiten die niet mogen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

12.2 De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in dit artikel 12 en elders in deze algemene voorwaarden:

a) zijn onderworpen aan artikel 12.1; en
b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien it deze algemene voorwaarden of verband houden met het onderwerp van deze algemene voorwaarden, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract,
onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en voor schending van een wettelijke plicht, behalve voor zover uitdrukkelijk bepaald anders in deze voorwaarden.

12.3 Voor zover onze website en de informatie en diensten op onze website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

12.4 We zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot verliezen die voortkomen uit een gebeurtenis of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.

12.5 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot zakelijke verliezen, inclusief (maar niet beperkt tot) verlies van of schade aan winst, inkomen, inkomsten, gebruik, productie, verwachte besparingen, zaken, contracten,
commerciële kansen of goodwill.

12.6 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot verlies of beschadiging van gegevens, databases of software.

12.7 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot speciale, indirecte of gevolgschade of-schade.

12.8 U aanvaardt dat wij er belang bij hebben de persoonlijke aansprakelijkheid van one functionarissen en werknemers te beperken en, gelet op dat belang, erkent u dat wij een entiteit met beperkte aansprakelijkheid zijn; u stemt ermee in dat u geen persoonlijke claim zult indienen tegen onze functionarissen of werknemers met betrekking tot eventuele verliezen die u lijdt in verband met de website of deze algemene voorwaarden (dit zal natuurlijk niet de aansprakelijkheid van de entiteit met beperkte aansprakelijkheid beperken of uitsluiten zelf voor het handelen en nalaten van onze functionarissen en medewerkers).

Schendingen van deze algemene voorwaarden

13.1 Onverminderd onze andere rechten onder deze voorwaarden, zullen wij, indien u deze voorwaarden op enige wijze schendt, of indien wij redelijkerwijs vermoeden dat u deze voorwaarden op enige wijze heeft geschonden, kan:

a) u een of meer formele waarschuwingen sturen;
b) uw toegang tot onze website tijdelijk opschorten;
c) u permanent de toegang tot onze website ontzeggen;
d) computers blokkeren die uw IP-adres gebruiken om toegang te krijgen tot onze website; (block computers using your IP address from accessing our website]
e) [neem contact op met een of al uw internetproviders en vraag hen en om uw toegang tot onze website te blokkeren]; [contact any or all of your internet service providers and request that they block your access to our website]
f) juridische stappen tegen ondernemen, al dan niet wegens contractbreuk; en/of
g) uw account op onze website opschorten of verwijderen [suspend or delete your account on our website]

13.2 Wanneer we toegang tot onze website of een deel van onze website opschorten, verbieden of blokkeren, mag u geen actie ondernemen om een dergelijke opschorting of verbod of blokkering te omzeilen (inclusief maar niet beperkt tot [een ander account aanmaken en/of gebruiken]) [creating and/or using a different account])

Variatie

14.1 We kunnen de Layv algemene voorwaarden van tijd tot tijd herzien.

14.2 De herziene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website vanaf de datum van publicatie van de herziene voorwaarden op de website, en u doet hierbij afstand van elk recht dat u anderszins zou kunnen hebben om op de hoogte te worden gesteld van, of in te stemmen met, herzieningen van deze voorwaarden.

14.3 Als u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor deze algemene voorwaarden, zullen wij u om uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor elke herziening van deze algemene voorwaarden; en als u niet uitdrukkelijk akkoord gaat met de herziene algemene voorwaarden binnen de door ons gespecificeerde termijn, zullen we uw account op de website uitschakelen of verwijderen en moet u stoppen met het gebruik van de website.

Toewijzing

15.1 U stemt er hierbij mee in dat wij onze rechten en/of verplichtingen onder deze algemene voorwaarden mogen toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen.

15.2 U mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen van uw rechten en/of verplichtingen onder deze algemene voorwaarden toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen.

Scheidbaarheid

16.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit onwettig en/of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht.

16.2 Als een onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling van deze algemene voorwaarden wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd, wordt dat deel geacht te zijn verwijderd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

Rechten van derden

17.1 Een contract onder de layv algemene voorwaarden is in ons voordeel en in uw voordeel, en is niet bedoeld om te profiteren van of afdwingbaar te zijn door een derde partij.

17.2 De uitoefening van de rechten van partijen onder een contract onder deze voorwaarden is niet onderworpen aan de toestemming van een derde partij.

Volledige overeenkomst

18.1 Behoudens Sectie 12.1, vormen deze Layv algemene voorwaarden, samen met ons privacy- en cookiebeleid, de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website en vervangen deze alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website.

Wet en jurisdictie

19.1 De Layv algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het EU-recht.

19.2 Alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve OF niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland.

Terugbetalingen en annuleringen

20.1 Aankopen bij LAYV zijn definitief en behouden zich het recht voor om terugbetalingen te weigeren zonder opgaaf van een goede reden.

Bedrijfsadres

LAYV BV
Panamalaan 2
1019 AZ Amsterdam
Nederland

Bedrijfsregistratie

BTW-nummer: NL859258555B01
KvK: 72846461